Akron Marathon

GIE annually participates in the Akron Marathon